top of page
דשן וציוד לצמחי בריכה

דישון צמחי המים של בריכת הנוי חשוב ביותר בעיקר לפני ובמהלך עונת הליבלוב (למרבית הצמחים:אביב-קיץ).
שושנות מים הזוכות לדישון נכון, פורחות ומלבלבות ביתר שאת עם הרבה יותר עלים ופרחים.

את צמחי המים והגדה המגיעים לרוב בעציצי פלסטיק, חשוב להעביר לסלסות שתילה המאפשרות לשרשי הצמח "לנשום".

bottom of page